Aktywny krok w przyszłość

Projekt pt. „Aktywny krok w przyszłość” RPWP.07.01.02-30-0193/19  jest realizowany w ramach Oś Priorytetowa 7 Włączenie Społeczne, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Podziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja, Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie województwa wielkopolskiego.

Biuro projektu znajduje się w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 8/6a .

Okres realizacji projektu: 1.09.2021 r.-31.12.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 1 038 846,36
Kwota dofinansowania: 883 019,40

 

I. Projekt skierowany jest do 100 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

a)    jest mieszkańcem województwa wielkopolskiego,

b)    jest w wieku 18-64 lata,

c)    jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (Rozdział 3 pkt. 15),

d)    jest osobą bierną zawodowo.

 

II. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:

a)    osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

b)    osoby korzystające z POPŻ

c)    osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

     III. ZAKRES WSPARCIA

  1. Aktywizacja społeczna i zdrowotna:
  • Wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe)
  • Poradnictwo prawne i obywatelskie
  1. Aktywizacja zawodowa:
  • Doradztwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  1. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych:
  • Kursy zawodowe
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe

Udział uczestnika/czki  w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest na terenie województwa wielkopolskiego, w sposób ciągły do zamknięcia listy.

        Formularze rekrutacyjne będą dostępne w siedzibie biura projektu.

        Zgłoszenia chęci udziału w projekcie powinno być przekazane do biura projektu osobiście, pocztą lub kurierem.

        Zapraszamy do udziału.

        Jesteśmy do Państwa dyspozycji, informacji telefonicznych udzielamy pod numerem 668 737 969.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin projektu